معرفی حاشیه نگار

توضیحات

در آمادگی آزمون وکالت بیش از هر موضوعی تسلط بروی مواد قانونی، محشای مواد و قوانین خاص آن در کنار آرایه وحدت رویه اهمیت دارد. همواره جای خالی کتابی که تمامی موارد بالا را بصورت یکجا در یک مجموعه گرد هم آورد احساس می شد و امروز در کتاب حاشیه نگار همه موارد ذکر شده نه تنها وجود دارد بلکه مواد های قانونی به صورت نموداری به نمایش گذاشته شده اند تا حافظه تصویری کاربران در یادگیری و بخاطر سپاری موارد مطرحه به کمک داوطلبان بیاید. همچنین کنار هر ماده اهمیت آن نیز ذکر شده است که به شما در تمرکز بروی مواد مهمتر کمک می نماید. در تمامی صفحات مجموعه ستونی برای حاشیه نویسی توسط کاربر از نکات و توضیحات و محشای مواد که در کتاب وجود دارد پیش بینی شده است.

ویژگی های حاشیه نگار

  • مرور تمامی مواد بصورت نموداری
  • دسترسی نکات و توضیحات مهم هر ماده
  • طبقه بندی و فصل بندی منظم مواد
  • مشخص نمودن اهمیت مواد مختلف
  • خودآزمایی با سوالات تالیفی و مرتبط با هر جلسه
  • امکان حاشیه نگاری در تمامی صفحات