معرفی آزمون آزمایشی

توضیحات

آزمون های آزمایشی دانش پژوهان با توجه به بودجه بندی و برنامه ریزی آموزشی دانش پژوهان شامل 20 آزمون آموزشی تک درس، 16 مرحله آزمون آزمایشی تطبیقی و 4 مرحله آزمون جامع برای جمع بندی می باشد. نحوه برگزاری آزمون نیز به دو صورت اینترنتی و حضوری می باشد. آزمون های اینترنتی وجود دارند تا کاربر سطح یادگیری خود را بسنجد ولی زمان کاربر مدام برای رفت و آمد شرکت در آزمون های آزمایشی گرفته نشود و آزمون های حضوری که فقط در مراحل تثبیت وجود دارند تا کاربر در محیط آزمون واقعی نیز قرار بگیرد.

ویژگی های آزمون های آزمایشی

  • برنامه ریزی هوشمند برگزاری آزمون های آزمایشی
  • برگزاری توسط سیستم حرفه ای آزمون اینترنتی
  • منطبق بر سه سطح آموزشی، آزمایشی و جامع
  • سوال هایی در سطح و یا سخت تر از آزمون وکالت
  • طراحی شده توسط طراحان سوال حرفه ای و با سابقه